O nas

Wieloletnie doświadczenie pozwala oferować Państwu profesjonalne usługi prawne na dogodnych warunkach. Czynności pomocy prawnej świadczone są przez do świadczonych radców prawnych, adwokatów a także doradców podatkowych stosownie do potrzeb klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.
Świadczymy obsługę prawną na terenie całej Polski.

Współpracownicy:

1. Tomasz Komor – radca prawny,
2. Jolanta Konopka – radca prawny,
3. Patrycja Szafran – doradca podatkowy
4. Michał Lutnicki – radca prawny,
5. Marek Nowak – adwokat,
6. Anna Konopka-Kaczmarek – asystent prawny,
7. Karolina Czaplińska – asystent prawny

 

Tomasz Komor – Radca prawny od 2005 roku, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, dawniej: komandytariusz w Kancelarii Prawniczej Ponikowski i Wspólnicy sp.k., Członek Rady Nadzorczej Bankowy Dom Brokerski S.A. obecnie komplementariusz w Kancelarii Prawniczej Komor i Wspólnicy sp.k., członek Rady Fundacji Koszykówka Polska, członek zespołu Ośrodka Doradztwa Zamówień Publicznych, kurator dla przedsiębiorców.

 

 

Jolanta Konopka – Radca prawny od 2005 roku, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, komandytariusz w Kancelarii Prawniczej Komor i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, członek zespołu Ośrodka Doradztwa Zamówień Publicznych.

 

 

 

Patrycja Szafran – Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. świadczy usługi związane z doradztwem podatkowym, prowadzi księgowość i sprawy kadrowo płacowe.

 

 

Michał Lutnicki – Radca prawny z ponad 15-letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej zarówno podmiotów publicznych jak i prywatnych, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

 

 

 

Marek Nowak – jest człon­kiem Izby Ad­wo­kac­kiej w War­sza­wie. Jest ab­sol­wen­tem Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. W 1995 roku ukoń­czył apli­ka­cję pro­ku­ra­tor­ską, w la­tach 1995–2001 zaj­mo­wał sta­no­wi­sko pro­ku­ra­to­ra Pro­ku­ra­tu­ry Re­jo­no­wej War­sza­wa Pra­ga Po­łu­dnie, na­stęp­nie w la­tach 2001–2007 peł­nił funk­cje za­stęp­cy, a na­stęp­nie sze­fa Pro­ku­ra­tu­ry Re­jo­no­wej w Le­gio­no­wie, obecnie Adwokat