Marek Nowak

 

wy­stę­puje w spra­wach kar­nych i o wy­kro­cze­nie jako obroń­ca oskar­żo­ne­go lub peł­no­moc­nik po­krzyw­dzo­ne­go w po­stę­po­wa­niu przed pro­ku­ra­to­rem i Po­li­cją (przy­go­to­waw­czym) oraz przed są­da­mi wszyst­kich in­stan­cji;
re­pre­zen­tuje ska­za­ne­go w po­stę­po­wa­niu kar­nym wy­ko­naw­czym o od­ro­cze­nie wy­ko­na­nia kary, wa­run­ko­we przed­ter­mi­no­we zwol­nie­nie, za­wie­sze­nie wy­ko­na­nia kary, itp.;
re­pre­zen­tuje strony w spra­wach kar­nych skar­bo­wych przed or­ga­na­mi kon­tro­li skar­bo­wej i po­stę­po­wa­nia­mi kar­no­-skar­bo­wy­mi przed są­da­mi;
spo­rzą­dza ak­ty oskar­że­nia, re­pre­zen­tuje stro­ny przed są­da­mi w spra­wach kar­nych pry­wat­no­skar­go­wych do­ty­czą­cych m.in. znie­sła­wie­nia, na­ru­sze­nia nie­ty­kal­no­ści cie­le­snej, itp.;
spo­rzą­dza­ środ­ki od­wo­ław­cze od po­sta­no­wień pro­ku­ra­tu­ry, wy­ro­ków są­dów, w tym ka­sa­cji do Są­du Naj­wyż­sze­go;