Tomasz Komor

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie obsługi osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2003 roku, realizował zlecenia w zakresie zamówień publicznych dla jednostek sądownictwa powszechnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz międzynarodowych podmiotów gospodarczych, m.in. Aon Polska.

Specjalizacja w zakresie prawa budowalnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zamówień publicznych, m.in. przygotowywanie SIWZ, umów o roboty budowalne i pozostałej dokumentacji przetargowej, opiniowanie szczegółowych zagadnień w zakresie procedury zamówień publicznych, udział w poszczególnych etapach zamówień udzielanych w trybie zamówień publicznych.

Specjalizacja w prawie spółek handlowych oraz prawie gospodarczym. Udział w projektach związanych ze zmianą struktury udziałowej, transakcjach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacjach realizowanych dla polskich i zagranicznych inwestorów. Tworzenie Spółek, w tym oddziałów spółek zagranicznych, postępowania rejestrowe, podwyższenia kapitału zakładowego, odpowiedzialność członków organów i dochodzenia wierzytelności, due diligence spółek. Doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego na rzecz korporacji, między innymi z zakresu regulacji wewnętrznych spółek, przygotowywania i odbywania zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń.

Specjalizacja w zakresie prawa autorskiego, własności przemysłowej, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, w tym rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO, transferu danych osobowych do państw trzecich, rejestracji znaków towarowych, przenoszenia majątkowych praw autorskich.

Specjalizacja w zakresie prawa nieruchomości, w tym realizacji podziałów nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości, zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaskarżenia pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu.

Jest pełnomocnikiem procesowym w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i innych, występuje przez Sądami Powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym, Sądami Administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, Najwyższą Izbą Kontroli, Krajową Izbą Odwoławczą, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Arbitrażem, organami administracji, ponadto jako pełnomocnik osób fizycznych i prawnych występuje w negocjacjach umów, rozwiązywaniu sporów, dochodzeniu należności w stosunkach między nimi.