Jolanta Konopka

Specjalizacja w Prawie zamówień publicznych – doradztwo prawne zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców we wszelkich kwestiach związanych z procesem zamówieniowym.

Realizowała zlecenia w zakresie zamówień publicznych min. dla jednostek sądownictwa powszechnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podmiotów leczniczych.

Kilkunastoletnie doświadczenie w kompleksowej bieżącej obsłudze prawnej, w tym sądowej na rzecz osób fizycznych i prawnych (np. podmiotów leczniczych) oraz na rzecz jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa (np. jednostek sądownictwa powszechnego).

Doradztwo prawne oraz sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień związanych z dostępem do informacji publicznej, ochroną danych osobowych, ochroną informacji niejawnych, a także dotyczących ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 427 ze zm.), ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.o pracownikach sądów i prokuratury(tekst jednolity: Dz.U. 2011 r. Nr 109 poz. 639 ze zm.), ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych(tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 269).

Prawo pracy – doradztwo prawne z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w sporach w sprawach pracowniczych wynikających z indywidualnych stosunków pracy oraz ze zwolnień grupowych, doradztwo w zakresie nawiązywania stosunków pracy, restrukturyzacji zatrudnienia, a także przygotowywanie procesów bezpiecznego rozwiązywania stosunków pracy, opracowywanie/aktualizacja wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy, regulaminy premiowania, zarządzenia), opracowywanie procedur antymobbingowych,a także reprezentacja klientów w procesach sądowych w sprawach dotyczących min. nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy, dochodzenia należności związanych ze stosunkiem pracy, mobbingu i dyskryminacji oraz wspieranie klientów w procesach restrukturyzacji zatrudnienia oraz związanych z nimi przekształceń organizacyjnych.

Prawo rodzinne –doradztwo min. z zakresu spraw rozwodowych, alimentów oraz podziału majątku wspólnego, oraz reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych w ww. sprawach.